Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

ΣΤΙΣ 23 ΜΑΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ" ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ "Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ"

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

«Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»


ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ», που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών.
          Ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου είναι «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ». Ως έμβλημά του ορίζεται σχέδιο που απεικονίζει το Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας .
          Η στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου έχει το σχήμα του θεάτρου και περιλαμβάνει τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»


ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται το Κιάτο (οδός Περιάνδρου 29/ T.K.20200). Τα όργανα διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας. Το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Παραρτήματα, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας,
  • η συνδρομή και η ενίσχυση της προσπάθειας των αρμόδιων φορέων με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.
  • η πρόκληση του ενδιαφέροντος και της συμπαράστασης του λαού της Κορινθίας, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.


ΑΡΘΡΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»  επιδιώκει:
1.    Τη διαμόρφωση κινήματος πολιτών με αίτημα την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας  μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
2.    Τη συνεργασία και ενότητα στη δράση των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, κ.ά.), των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων οργανισμών, ιδρυμάτων και σωματείων και των φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, φιλολογική, ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική και καλλιτεχνική έρευνα και διαχείριση του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας.
3.    Τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους οριζόμενους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης.
4.    Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη του έργου του Σωματείου.
5.    Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά το Αρχαίο Θεάτρο Σικυώνας.
6.    Την αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας, με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών. Το Σωματείο «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ» θα διασφαλίζει ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
9.  Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.
11.Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του Διαδικτύου, με τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σωματείου, με ανοιχτή, ηλεκτρονική, επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για διατύπωση γνώμης  σε μεγάλα θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λ.π.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου, είναι:
1.            Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
2.            Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή από ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κ.λ.π.
3.            Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς.
4.            Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
5.            Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
6.            Οι χορηγίες, με τη γνωστή μορφή τους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και ευεργέτες.

Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ. Σ. συνοδευόμενη απα θετική πρόταση δύο ιδρυτικών ή τακτικών μελών , στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και δήλωση ότι:
1.    Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
2.    Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.
Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και δικαίωμα του  εκλέγεσθαι έχουν όσα από τα τακτικά μέλη έχουν εγγραφεί νόμιμα πάνω από ένα έτος τουλάχιστον.
Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.
Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.

Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ. Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, δηλαδή:
1.    Με προσφορά εθελοντικής εργασίας.
2.    Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης.
3.    Με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.

Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο.

Μέλη ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σωματείο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και NΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.
Tο Σωματείο εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20).

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου
Επίσης διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι αποδεδειγμένα με την δράση τους αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Σωματείου και να απολαμβάνουν συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις του.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους, να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.
Το Δ. Σ. μπορεί να ορίζει ετήσια συνδρομή χαμηλότερη για τους φοιτητές ,  σπουδαστές και ανέργους.
Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους για δύο χρόνια, συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επανεγγραφής, μετά την καταβολή των εκκρεμών συνδρομών.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης:
1.            να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου,
2.            να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του,
3.            να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικού κανονισμού, καθώς και με τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως έχουν ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωμένη από την Γ. Σ. διαγράφεται από το Σωματείο όποιο μέλος αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου, παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.
Το Δ. Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία κατά των μελών και επιβάλλει τις ποινές της επίπληξης, της μομφής, ή της διαγραφής ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Γ. Σ., εντός μηνός από την κοινοποίησή της στο μέλος, που συζητείται στην αμέσως επόμενη Γ. Σ.
Σε κάθε περίπτωση, το μέλος που διώκεται πειθαρχικά έχει δικαίωμα ακρόασης και καλείται υποχρεωτικά σε έγγραφη απολογία πριν από την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η πρόσκληση σε απολογία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία του πειθαρχικού ελέγχου.
Επίσης, το μέλος δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με δικηγόρο ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί, να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δ. Σ. και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γ. Σ. συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Σωματείου μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ. Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ. Σ., καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ. Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ημερών. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γ. Σ. η πρόσκληση προς τα μέλη του σωματείου τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
Για τη λήψη απόφασης από τη Γ. Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο παρόν άλλη πλειοψηφία.

Αντιπροσώπευση μελών στην Γ. Σ.

Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

Διαδικαστικές λειτουργίες της Γ. Σ.

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ. Σ.
Όλες οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ. Σ. ή για εκλογή μελών του Δ. Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.
Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ. Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Δ. Σ. και ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ. Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γ. Σ. ανήκει η απόφαση περί παύσης μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Για να αχθεί πρόταση μομφής προς το Δ. Σ. ως θέμα στη Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να υπογράφεται κατ’ ελάχιστο από το 1/3 των τακτικών μελών του Σωματείου.

Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ. Σ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς, και συντάσσει πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Το Δ. Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από ένα (1) μέλος. Η θητεία του ορίζεται τριετής.
Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.

Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.

Τακτικά μέλη Δ. Σ.

Η θητεία των εκλεγμένων τακτικών μελών του Δ. Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους.

Αναπληρωματικά μέλη Δ. Σ.

Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες, και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που αντικατέστησε.


Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Αρμοδιότητες Δ. Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ. Σ.
Το Δ. Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Σωματείου προκειμένου να ενεργούν ξεχωριστά ή μαζί για να :
1.    αναλαμβάνουν, αποσύρουν και διακινούν καταθέσεις του Σωματείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Δ. Σ.,
2.    υπογράφουν αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Σωματείου.

Το Δ. Σ. αποφασίζει κυρίως για :
1.    την αποδοχή ή αποποίηση -μετά την απογραφή- κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών,
2.    την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων,
3.    τη χορήγηση υποτροφιών,
4.    τη συμμετοχή σε άλλους φορείς,
5.    το διορισμό, την απόλυση και τις αμοιβές των υπαλλήλων του Σωματείου,
6.    τη σύναψη σχέσης εντολής, ανάθεσης μελετών, έργων ή προμηθειών αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
7.    την ίδρυση Παραρτημάτων, Γραφείων και Τεχνικών, Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών ή άλλων μονάδων υποστήριξης, ορίζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων τους,
8.    την ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών σύνταξης έκθεσης για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.

Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.

Το Δ. Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 3/5 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και, σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν ευρίσκεται στο χώρο ή απουσιάζει, να τηρεί τα πρακτικά ένα μέλος εκ των παρόντων,
Το Δ. Σ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και ως εκ τούτου να προχωρήσει σε αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.
Αν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μειωθεί κάτω των τριών (3) συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της τριετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του Δ. Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των Γ. Σ και του Δ. Σ. του Σωματείου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος με τον Ταμία, όταν υπογράφουν μαζί, ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του, και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες του αναθέτει το Δ. Σ.
Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ. Σ., έχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών του Σωματείου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
          Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ. Σ. του Σωματείου, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.
          Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου, και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητές του σε άλλες υπηρεσίες  του Σωματείου, διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ. Σ.
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ. Σ., ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.
Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ. Σ. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ. Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ. Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

Ειδικές Επιτροπές

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Δ. Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από την Γ. Σ. και η θητεία της είναι τριετής και παράλληλη με αυτήν του Δ. Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ. Σ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά στη χρονική περίοδο διαχείρισης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και υποβάλλει τις ετήσιες  έγγραφες εκθέσεις στη Γ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ. Σ. του Σωματείου. Για την λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ., σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α. Κ.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Σωματείου.
Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Α. Κ., των νόμων περί Σωματείων και γενικά νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 19 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από την ΙΔΡΥΤΙΚΗ Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, υπεγράφη ως ακολούθως από τα Ιδρυτικά Μέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Κορίνθου.
                           Κιάτο 21/5/2010

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

23/5/2010 ΣΤΙΣ 6ΜΜ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ


Αγαπάμε το Αρχαίο μας Θέατρο , και δεν ανεχόμαστε να το βλέπουμε έρημο, αφρόντιστο και εγκαταλειμμένο, γι’αυτό και θα συγκεντρωθούμε μπροστά του για να συζητήσουμε και για να μεθοδεύσουμε τις επόμενες κινήσεις μας, πάντα με αποκλειστικό γνώμονα την σωτηρία του.
Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσικό πρόγραμμα.

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2010 ΣΤΙΣ 6.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/5/2010

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
«ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ»
http://theatrosikionas.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=113251036052
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 29 ΚΙΑΤΟ ΤΚ 20200
Email: theatro.sikionas@gmail.com
Τηλ: 7007000300 Fax: 7007000600
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ 6973403010
12/5/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπάμε το Αρχαίο μας Θέατρο , και δεν ανεχόμαστε να το βλέπουμε έρημο, αφρόντιστο και εγκαταλειμμένο, γι’αυτό και θα συγκεντρωθούμε μπροστά του για να συζητήσουμε και για να μεθοδεύσουμε τις επόμενες κινήσεις μας, πάντα με αποκλειστικό γνώμονα την σωτηρία του.
Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσικό πρόγραμμα.

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2010 ΣΤΙΣ 6.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

Η διαδικτυακή ομάδα μας, ξεκίνησε την δράση της το καλοκαίρι του 2009 και σήμερα αριθμεί περίπου 1350 μέλη.
Από την αρχή προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμόδιους φορείς και τους καλέσαμε να συμβάλουν στην υλοποίηση του στόχου μας που ήταν και είναι : η σωτηρία του Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας δηλαδή η ανασκαφή, η αναστήλωση και τελικά η επαναλειτουργία του με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα του μνημείου που δυστυχώς σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης.
Στα τέλη Αυγούστου του 2009 στείλαμε επιστολές προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, την αρμόδια Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, τον Δήμαρχο Σικυωνίων, τον Νομάρχη Κορινθίας, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους και τα Μ.Μ.Ε.
Αποτέλεσμα της κινητικότητάς μας ήταν η πρόκληση μακράς συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων για το Αρχαίο Θέατρο στις 7/10/2009, που κατέληξε μόνο στην λήψη απόφασης σύστασης μίας 11μελούς επιτροπής για το Αρχαίο Θέατρο, χωρίς καθορισμό αρμοδιοτήτων ή σχεδίου δράσης.
Η επιτροπή αυτή συνήλθε μία και μοναδική φορά πολύ πρόσφατα το 2010 χωρίς να κρατηθούν πρακτικά και χωρίς απαρτία και απλά δόθηκε μία ακόμη χρονική αναβολή για μία μελλοντική συνεδρίαση.
Σήμερα διαπιστώνουμε ότι μετά από τόσους μήνες απραξίας το θέμα έχει, ουσιαστικά, παραπεμφθεί «στις καλένδες» και θεωρούμε ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να πάρουμε πάνω μας κάποιες πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν τους κατάλληλους μοχλούς πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του στόχου μας που επαναλαμβάνουμε είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος και έτσι αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας :
Το μοναδικό Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας πρέπει να ανασκαφεί, να αναστηλωθεί , να ανοίξει , να γίνει έδρα ενός Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Τραγωδίας και Κωμωδίας και να φιλοξενεί καλλιτεχνικά γεγονότα με μεγάλη απήχηση για να δώσει στον τόπο, λίγη από την παλιά λάμψη της Αρχαίας Σικυώνας.
Καλούμε όσους συμμερίζονται το όραμά μας να έρθουν στην πρώτη εκδήλωση – συγκέντρωση της ομάδας μας, στην οποία θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του Συλλόγου των Φίλων του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ» με μοναδικό σκοπό την αναστήλωση και την λειτουργία του Αρχαίου Θεάτρου.

Διαδικτυακή Ομάδα
«ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ »